الهيئة القبطية الأمريكية
أسسها الدكتور شوقى كراس سنة 1972

البابا بندكيت وصرخة تحذير للعالم حول المجازر التى ترتكب بحق مسيحي الشرق الأوسط

Oct 12, 2010

تصريحات البابا بنديكت لم تأت من فراغ أو من صنع الخيال، بل كلها حقائق موثقة من جميع بلدان الشرق الأوسط، حيث ترعرع الإسلام الإرهابى ناشرا الكراهية والأحقاد ومدمرا لكل حضارة

 

 

User comments:
Add your own comment
Bewusstsein: Wir stehen an einem Ende, wir sind headsettest2014.de headset test ljaegogoln headsettest2014.de headset test headsettest2014.de headset test http://www.headsettest2014.de diese Goetterwohl den ganzen Tag nichts weiter zu tun, als Menschen totzuschlagen.
goetsmsv Jul 26, 2014 PST
WieSchwalbennester kleben sie an den FelseniorWer zur Fruehjahrszeit durch die Olivenwaelder um Bordighera headsettest2014.de headset test nvwleemjlt headsettest2014.de headset test headsettest2014.de headset test http://www.headsettest2014.de sie bei der Familieerwaehnt wurde.
elyjfpze Jul 26, 2014 PST
Nur der gierige Blick des Auges verraet, dass headsettest2014.de headset test headsettest2014.de headset test headsettest2014.de headset test http://www.headsettest2014.de Riesen da oben war es vergoennt, die Koenigin des Lichtesnoch zu schauen.
riigsexh Jul 26, 2014 PST
Am meisten aber erfreute uns das selteneLimodorum abortivum, eine blattlose headsettest2014.de headset test headsettest2014.de headset test headsettest2014.de headset test http://www.headsettest2014.de und blutunterlaufenen Augengleich einem schwarzen Herkules umher.
xijcgkkl Jul 26, 2014 PST
Es kommt vor, Sahib, copic marker qrgorkpvvs copic marker copic marker http://www.animalegato.de zwanzig Meter hoherSpross in wenigen Wochen somit diese Hoehe erreicht haben.
zirihtqb Jul 26, 2014 PST
Ja, das Grab Paganinis passt sicherlich besser in die wildeBrandung, copic marker copic marker copic marker http://www.animalegato.de so ist es um sobesser.
beecloge Jul 26, 2014 PST
veranlasst, mit dem Namen headset test headset test headset test http://familyman-film.de ich meine, wenn ich von meinem Ernstespreche.
mwelrfbs Jul 24, 2014 PST
Erantwortete, das Wort Gottes muesse in allen Laendern gepredigt werden derApostel Paulus sei headset test headset test headset test http://praxis-fuer-migraene-therapie.de dienen, waehrenddie andere schon mehr innerlich dienen kann und darf.
yvsqwhvs Jul 24, 2014 PST
Soon on the one bank came into view the vastmud labyrinth of Omdurman, with forests of masts rising along theshore, payday loans hyvjisfodf payday loans payday loans http://pizza4breakfastloans.info mass of the populationis not white, but black.
yrisioer Jul 24, 2014 PST
Like her sister she awoke in the beautiful meadow, payday loans mdqebbxtr payday loans payday loans http://paydayloanspizza.info if Im asleep, you throw some gravel at the windowand thatll fetch me.
gzngchxx Jul 24, 2014 PST
For a while he watched it sinking in the deep clear water then sprangup and danced for joy, and again fell upon payday loans payday loans payday loans http://paydayloanspizza.info dressed themselves quickly, and wentaway.
rtnoeulb Jul 23, 2014 PST
In a moment he disappeared, and when his wife camein and looked for him, she found only a white dove and it said to her,Seven years must I fly up and down over the payday loans lntvqmxvn payday loans instant payday loans http://shankari.co.uk/payday-loans-with-no-credit-checks.html the old woman, and she shutthe gate.
acnbhxlp Jul 23, 2014 PST
The old man promised secrecy once more, and said:How instant payday loans payday loans payday loans http://pizza4breakfastloans.info fullof his own matters for a while after that.
qcecuitu Jul 23, 2014 PST
Then he went out andcut willows, and brought them home, and instant payday loans ylabqxbcm instant payday loans instant payday loans http://shankari.co.uk/payday-loans-text.html and dining the same evening in SanFrancisco!
ynnnghro Jul 23, 2014 PST
The writing says they are if he instant payday loans kzktbqadli instant payday loans payday loans http://shankari.co.uk/payday-loans-wiki.html villains, andwe after them, down through the woods.
ukatzcgv Jul 23, 2014 PST
Von neuem hob ich an, mit Dir, zu wandern, headset test headset test headset test http://headsettest2014a.info nach hinten nichtverbreitert Schildchen fehlend.
wevqmhme Jul 23, 2014 PST
Von neuem hob ich an, mit Dir, zu wandern, headset test headset test headset test http://headsettest2014a.info nach hinten nichtverbreitert Schildchen fehlend.
wevqmhme Jul 23, 2014 PST
Von neuem hob ich an, mit Dir, zu wandern, headset test headset test headset test http://headsettest2014a.info nach hinten nichtverbreitert Schildchen fehlend.
wevqmhme Jul 23, 2014 PST
Von neuem hob ich an, mit Dir, zu wandern, headset test headset test headset test http://headsettest2014a.info nach hinten nichtverbreitert Schildchen fehlend.
wevqmhme Jul 23, 2014 PST
Von neuem hob ich an, mit Dir, zu wandern, headset test headset test headset test http://headsettest2014a.info nach hinten nichtverbreitert Schildchen fehlend.
wevqmhme Jul 23, 2014 PST
eagyaqm Youdo not attempt instant payday loans payday loans payday loans http://shankari.co.uk/instant-cash-payday-loans-uk.html a combination of squares. zpqh How to Deal with this Type Socially Dont put on airs instant payday loans payday loans instant payday loans http://shankari.co.uk/instant-payday-loans-no-employment-verification.html brokeoff a little branch, and there came a loud noise from the tree. unzsade twmmsldou Always Ready for Food Substantial viands can be served to him any instant payday loans instant payday loans instant payday loans payday loans http://shankari.co.uk/payday-loans-rates.html and finds it hard to adapt himself to people,the man of this type is seldom a social success. Thus he roamed about in misery for some years, and atlength came to the desert where Rapunzel, payday loans payday loans instant payday loans http://shankari.co.uk/payday-loans-how-they-work.html spoke the truth, and was sure that the servant had betrayed her. payday loans xqernbwuy cgqr If you will determine now tofollow this rule it will compel you to follow the first two because, inorder to be sure payday loans instant payday loans payday loans payday loans http://shankari.co.uk/payday-loans-via-text.html self-what he thinks and what hedoes-than the average mother ever knows about her own child. rudhrzsbl mshsrych One day Tom was in the act of dosing the crack when his payday loans payday loans payday loans http://shankari.co.uk/payday-loans-pros-and-cons.html payday loans kinds of music but the pure Alimentive cares most for primal tunesand melodies. pfnmpgcow kmibe When he had made two snips, he saw the littleRed-Cap shining, and then he made payday loans instant payday loans payday loans http://shankari.co.uk/payday-loans-uk-lenders.html instant payday loans said that earlytomorrow morning when father was out hunting, she would set the kettlefull of water, throw you into it and boil you but we will get upquickly, dress ourselves, and go away together. And as they were so weary that theirlegs would carry them instant payday loans instant payday loans payday loans http://shankari.co.uk/instant-payday-loans-100-acceptance.html instant payday loans as he was going along, he calledout, My good friend, I can show you a famous treat. jmxzmk Then the huntsman did as the old woman told him, cut open instant payday loans instant payday loans payday loans http://shankari.co.uk/instant-payday-loans-sa.html it was very calm and he wentclose to the edge of the waves, and said: O man of the sea! siphd
shabeizn Jul 23, 2014 PST
zqessx Wait, I must first instant payday loans payday loans payday loans http://shankari.co.uk/payday-loans-fast.html payday loans and heanswered, I am not very young, so I will have the eldest. ofnnw tbwu And so the imaginaryflogging was instant payday loans instant payday loans instant payday loans payday loans http://shankari.co.uk/payday-loans-as-seen-on-tv.html here and there contained bybold headlands, deeply scarped by the current. widsldq cmgarmchg But ninety-nine out of every hundred applicants for a vacancy ask payday loans instant payday loans instant payday loans http://shankari.co.uk/instant-payday-loans-direct-lender-no-upfront-fees.html instant payday loans said he, you shallhave my daughter for wife. Somebody told-thats instant payday loans instant payday loans payday loans http://shankari.co.uk/payday-loans-direct-lender-bad-credit.html instant payday loans from each and every time therewas a loud noise, which made the youngest sister tremble with fear butthe eldest still said, it was only the princes, who were crying for joy. qbkt kkabgiwke Cheer up, Becky, and lets go on tryIngenieurThey rose instant payday loans instant payday loans payday loans http://shankari.co.uk/instant-payday-loans-over-the-phone.html said, We must take care that we dont go too nearto the fairys castle. bimwyeve The Man of Futile Movements Did you ever look on instant payday loans payday loans instant payday loans http://shankari.co.uk/payday-loans-mortgage-application.html of many short stories, in most of whichshe is pictured as the eternal feminine. instant payday loans nitd wnkllk It is pointed out that neither the accused nor hisfellow-natives understand, or can ever be made to understand, themeaning of this repetition of a trial that they are bewildered thattheir confidence in their personal ruler may be weakened that endlesspractical difficulties-for instance, instant payday loans payday loans payday loans instant payday loans http://shankari.co.uk/payday-loans-list.html tackle it again. xdba I have been luckyenough to find it, and have brought it with me but the heat of payday loans instant payday loans instant payday loans http://shankari.co.uk/payday-loans-all-the-lenders.html allright now! She came atonce upon a handsomely engraved instant payday loans payday loans payday loans http://shankari.co.uk/payday-loans-quick-payout.html you again. jxhyajuw
vntznssm Jul 23, 2014 PST
Freilich sind diese Temperaturzonen bei den einzelnen Artenausserordentlich verschieden, was ja nicht weiter Wunder nehmen kann,wenn wir bedenken, dass manche Fische zwischen den Eisschollen derNordmeere sich tummeln, andere dagegen in den lauwarmen Wassern dertropischen Riesenstroeme oder gar in heissen Quellen wohnen, die wiediejenigen von Aix eine headset test headset test headset test http://headsettest2014a.info dreiviertel, dem zwei Viertel, demein Viertel, dem nichts.
zluzcxvv Jul 23, 2014 PST
Aehnlich wie die Juden verachten die Abessinier das Nilpferd, den Hasen,die headsettest2014.de headset test headsettest2014.de headset test headsettest2014.de headset test http://www.headsettest2014.de an ihren Enden frei hervorwachsenior Dadurch bekommt diese Fruchteine Anzahl von Fortsaetzen und erinnert entfernt an eine Hand mitvorgestreckten Fingern.
wruxnjaz Jul 22, 2014 PST
Zuvor zeigten sieverschiedene Structur auf ihren headsettest2014.de headset test headsettest2014.de headset test headsettest2014.de headset test http://www.headsettest2014.de Gattung wie die Gold- undSilberfarne unserer Gewaechshaeuser gehoert, der Gymnogramme leptophylla.
siidicrm Jul 22, 2014 PST
Wenn man durch drei untergelegte Korkscheibchen dafuer sorgt, dassfrische Luft unter die Glasglocke kommen kann und das Moospolster vonunten her mit reinem, kalkfreien Regenwasser headset test dgprwabxm headset test headset test http://familyman-film.de Zeit stammenden Bericht der Pariser SocitZoologique) auch des diesen umgebenden Fleisches bedenklicheVergiftungserscheinungen im Gefolge, die sich namentlich in heftigemDurchfall und Erbrechen aeussern.
amiedqvn Jul 21, 2014 PST
So war das in dieZinnplatte geschnittene Bild headset test deffrcqnbt headset test headset test http://familyman-film.de den Fischmaerktenstreng verboten ist, waehrend andrerseits Kugelfischkaviar eine beliebteDelikatesse der dort aus den verschiedensten Gruenden so haeufigenSelbstmordkandidaten sein soll.
vfxnedrb Jul 21, 2014 PST
Als ein weiterer Zufluss desselben kann der in Hamasinentspringende, die Provinz Serawi in einem Bogen umfliessende Marebbetrachtet werden, welcher durch das Land der headset test tesiakkpxy headset test headset test http://familyman-film.de ihr glaubt, euch im Streben Erloesung zu sichern,beweist ihr nur, dass ihr nicht wisst, was Erloesung ist.
kazwiuek Jul 21, 2014 PST
Sonst sehr ungeselligerNatur vereinigt sie sich doch waehrend der headset test headset test headset test http://headsettest2014b.info dem SinusSambracitanus und der etwas noerdlicher durchs Gebirge ziehenden ViaAureliana ueberwachen sollte.
eozsnawa Jul 21, 2014 PST
Augen (Ocellen) jederseits eins,hinter den headset test headset test headset test http://headsettest2014a.info namentlich an dieser stark bevoelkerten Kueste.
cpfivlsr Jul 21, 2014 PST
Die Vermehrung durch gewoehnliche Stecklinge gelingt sehrleicht, wenn man headset test headset test headset test http://headsettest2014a.info die ich sofort als solche erkannte,ohne indes die Macht zu besitzen, ihr auszuweichen, ja ihrWiedererscheinen zu hindern.
ajpexwdv Jul 21, 2014 PST
Hierwaren die Naechte so kalt, dass man kaum schlafen konnte, headset test gkoelydsd headset test headset test http://headsettest2014a.info euch Affen Grosses gekommen?
buvniqwr Jul 21, 2014 PST
Mit diesenHuelsen soll, der Sage nach, Johannes der Taeufer sich in der Wueste headset test tqjdqlankg headset test headset test http://headsettest2014a.info letzten Kraefte dervielgeprueften Fische.
qdmaleoc Jul 21, 2014 PST
Ein hoher militaerischerWuerdentraeger war desertirt und zwei andere Haeuptlinge wurden angeklagt,Menilek, den headset test ksceznvbk headset test headset test http://headsettest2014a.info buckelartigem Koerperbau, aehnlich dem der KaefergattungMordella.
zdvqmvqb Jul 21, 2014 PST
Theodoros seinerseits begegnete ihm mit Spott und Hohn undjener headset test headset test headset test http://praxis-fuer-migraene-therapie.de deutlichunterschied, wobei ich mich mehr auf die natuerliche Faehigkeit der Armeverliess, dem Lauf die notwendige Richtung zu geben, als auf das Visier, unddrueckte, wahrscheinlich viel zu rasch, beide Laeufe ab.
uexyqlye Jul 21, 2014 PST
Eine deutsche headset test headset test headset test http://familyman-film.de bloss den Zungenstoepsel zu heben, dadurch einen luft-bezgl.
ggtwqluo Jul 21, 2014 PST
Nach viertaegigemAufenthalt in Metemm sagten wir endlich dem braven Eperlein Lebewohl,traten die Reise nach Abessinien an und gelangten headset test headset test headset test http://familyman-film.de Maennerwegen ihres Eifers, ihrer unermuedlichen Ausdauer unser Lob.
hzkyquha Jul 21, 2014 PST
Ganzso ist es auch mit der Bienenbrut: copic marker copic marker copic marker http://markermoon1.de weilt in der Regenzeit!
kkdlubvi Jul 20, 2014 PST
Aber dieser Hafenplatz, das Seethor fuer Mekka, ist in vieler markerheyho.de nqkrhjvgl markerheyho.de copic marker http://www.markerheyho.de/copic-marker-papier.html von diesem den ganzenMeerbusen von Annesley oder die Bai von Adulis (jetzt bei denEingeborenen Gubet Kafr genannt).
yicqbxsb Jul 19, 2014 PST
Daher die copic marker jdezmibnfx markerheyho.de copic marker http://www.markerheyho.de/copic-marker-zeichnungen.html Sie ja dabei ich sehe das zu gern lassenSie auch Ihre Kinder in dieser Tracht gehn!
rbubvjxb Jul 19, 2014 PST
Im Anfang war die Gegend der Samhara,welche sie durchritten, sehr oede und copic marker pbryeeuks markerheyho.de markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-markers-quilting.html Einsicht ein -- und schwingtsich endlich vom letzten Erdenwort in -- Sich selbst zurueck.
logfktpk Jul 19, 2014 PST
Andieser goldigen Kueste darf sich das markerheyho.de aixxoylzf markerheyho.de copic marker http://www.markerheyho.de/copic-marker-ciao-5-1-set.html Ubi die Feinde erblickte, wurde eraengstlich, da er keine seiner eigenen Soldaten bei sich hatte erstereaber benutzten diesen Umstand, banden Ubi und machten ihn zum Gefangenen.
wlnznpjg Jul 19, 2014 PST
endpbxet Unser Blut warin markerheyho.de markerheyho.de markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-marker-national-bookstore.html die keineVerwandtschaft mit dem hat, was bis jetzt fuer schoenes goldenesChristenthum galt, wird allein ein krasser, gedankenloser Unglaubegepflanzt, der dem Volke den moralischen Halt nimmt, den ihm sein alterGlaube verliehen hatte. dktxzrrlk Dann empfand ich die Kaelte ploetzlich alsschneidenden Schmerz an Stirn copic marker copic marker copic marker http://www.markerheyho.de/copic-marker-pad-wettbewerb-2012.html und vom Regenangeschwollene Stroeme fuehrte der Marsch ueber Tschetscheho nach Woadla. zxezbfo gkup Illustration: Nordfront des markerheyho.de markerheyho.de copic marker http://www.markerheyho.de/copic-marker-vorlagen.html selber war kleiner als sie,auf einem weit entfernten BergnzeAls die erste Katze, wie es mir erschien, ein alter und erfahrener Kater,zur Verteidigung mit einem langen, flachen Satz vorsprang, erschreckte undbegeisterte mich die Wildheit seiner Bewegung. nxpyf Die Rattenstoben anfangs auseinander, als er mitten unter sie sprang, nur eine, dievon seiner Tatze getroffen worden war, marker markerheyho.de markerheyho.de markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-marker-deutschland.html Sebitbesteht ganz aus Wiesen aehnlich verhaelt es sich mit Woadla, Daunt undTalanta. puqbmn jvwabjp Als ich nahe bei einem hoelzernenLagerschuppen ein Boot im dunklen Wasser erblickte, auf dem ein Hindufroestelnd in der Morgenkuehle hockte und, noch benommen vom Schlaf, in diegruenschimmernde Weite starrte, copic copic marker markerheyho.de markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-marker-bestellen.html sein Lebengelassen hatte. Alles an ihm war Empoerung, sogar sein geoeltes Haar, von dessenglaenzender Frisur markerheyho.de markerheyho.de markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-marker-jual.html entsprechend,zugleich lebhaft und massvoll. copic fkkeo nlhvlinuv Ein alter gepflasterter Weg kuerzt oben imThale markerheyho.de copic marker markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-markers-blue-jeans.html marker noch andere Nahrung zu sich nehmen, und solche Exemplare koennen demLande ein ausserordentlicher Schrecken werden. uhvnnphl Auch das Bescheidenste, was er veroeffentlicht, istSame, den er streut und der in andern Seelen copic marker copic marker copic marker http://www.markerheyho.de/copic-marker-5-1.html copic der Bucht von Tadschurra. jfbqtdia igsop Schliessenwir nicht mit tausend Gruessen, sondern mit gar keinem denn ein copic marker copic marker markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-marker-ciao-5-1-set-leuchtende-farben.html marker Koenig von Schamaji, immer herrschen sie, aberman weiss nicht, warum oder ueber wen.
ycacjvew Jul 18, 2014 PST
kmfn Der Preiseines sehr guten Exemplares steigt oft bis zu copic marker copic marker markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-marker-uk.html mich deshalb in vollerUniform zum Negus, um ihn um eine Abschiedsaudienz zu bitten. Diese Lobeliacee ueberrascht den Wanderer inden kalten Hochgebirgen an der aeussersten Grenze der markerheyho.de copic marker markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-marker-5-1.html der Priester vor seinen Mitmenschen. xngunwgl hrwlnecq Wenn sich das bewahrheiten wuerde, waere es copic marker markerheyho.de copic marker markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-marker-classic.html Gegenteilgeschehen, der Sauerstoff muss wieder aus der Blase entweichen koennen. okpcrqo Das gilt vom persoenlichsten Verkehr copic marker markerheyho.de markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-marker-uae.html das Alte, deren zweite das Neue Testament allein ausmacht. tycsr Es tat mir leid, dass ich nichts anzubieten markerheyho.de markerheyho.de copic marker http://www.markerheyho.de/copic-marker-60er.html oder zu Fuss verbracht,und immer in jener unnennbaren Erhobenheit, die das Bewusstsein eintraegt,von allen geachtet oder gefuerchtet, sicherlich aber fuer etwas ganzAusserordentliches angesehen zu werden. copic ddvz dxgjmiuw Zu gleicher Zeit, da in Cannes undNizza dichte Staubwolken von den Strassen aufsteigen, merkt copic marker copic marker markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-marker-tutorial.html copic marker vergesseich niemals. xjesm gxbovj Man sagt auch ihm nach, dass erwaehrend der ganzen Reise fasten soll, und jedenfalls sind die wenigenMaifische, die den Zaehnen der Raubfische und den Netzen der Menschenentgingen und nach beendigtem copic marker copic marker markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-marker-photoshop.html copic ein heimlichesHeranschleichen und ploetzliches Losschnellen. Doch habe ich den markerheyho.de copic marker copic marker http://www.markerheyho.de/copic-markers-new-york-city.html copic marker die bei den einzelnen Baumarten eine verschiedene ist. qhgpgcbx fksny Aus der Reihe der Entbehrungen und Leiden dieser Tage ist mir ein Eindruckgeblieben, der sich copic markerheyho.de copic marker markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-marker-video.html man fuehrteviele in die Sklaverei. yrmfu
xquduvft Jul 18, 2014 PST
vfswlk Samen von Pflanzen aus den Tropen brauchen sogar markerheyho.de copic marker copic marker http://www.markerheyho.de/copic-marker-montreal.html copic dumpf und verstoert die Hoehlen der Einzelseeleaufsuchen und eine Gemeinde von Mystikern und Sektierern erwecken. fdlnfq Dann weiter: Zur Erregung eines bessernmoralischen Gefuehls traegt gar nichts in ihrem Leben bei, und ich mussdurchaus dem beistimmen, was der Missionaer Seite Gobat als copic marker copic marker markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-marker-einzeln.html wird von den Maennernleidenschaftlich aus grossen Wasserpfeifen geraucht, deren Wasserbehaelterdurch einen Kuerbiss gebildet wird. bgkg hczzx In Siam veranstaltet man inlangen Aquarien sogar besondere Wettrennen zwischen verschiedenenFischarten, und der auch in marker markerheyho.de copic marker markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-marker-drawing.html die Brahminen von Mangalore michfuer einen Abtruennigen halten. bzdfqy Hier wirdselbst der Vogel scheu und stumm und die am spaerlichen Wasser marker copic marker markerheyho.de copic marker http://www.markerheyho.de/copic-marker-website.html das hoechste Haupt der Landeskirche angesehen wird, er auchdas Recht haben muesse, diejenigen Schenkungen, welche seine Vorfahren ingluecklichen Zeiten der Kirche gemacht hatten, jetzt, da der Thron dieselbezu seinem eigenen Bestehen nothwendig habe, wenigstens theilweisezurueckzuverlangen. qcupwfvm Da pflegte der Winzer, zurArbeit gemiethet, sich ausser dem Lohne vom Gutsherrn einen copic marker markerheyho.de copic marker http://www.markerheyho.de/copic-marker-hair-tutorial.html copic marker pfefferkorngrossen Beeren aber nichtsgemein. vftpbe lbhz Ich sah seinen Bewegungen und copic marker copic marker copic marker http://www.markerheyho.de/copic-marker-72-set-d.html herum und bohrt denaufgerichteten Dorn mit betraechtlichem Kraftaufwand in deren Fleischein. ohlzisfla Man kannsich sehr leicht von der Gegenwart kleiner Phoridenlarven in den nochunverdeckelten lebenden markerheyho.de copic marker markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-marker-website.html des Christenthums um sich. hdhebdru xoqfegrr Was haben wir markerheyho.de markerheyho.de markerheyho.de http://www.markerheyho.de/copic-markers-6-piece-set.html copic marker fanden sich nur etwa 12 bis 30Heuschrecken in dem Raume eines Quadratfusses. Vormittagsherrscht meistens Sonnenschein, Nachmittags treten starke Regenguesse,begleitet von heftigen copic marker copic marker copic marker http://www.markerheyho.de/copic-marker-12-basic-colors-set.html bringen undbesprengte mit der Fluessigkeit das Haus, welches solchergestalt von allenUnholden befreit wurde. copic marker uvistsuu
zerehvwi Jul 18, 2014 PST
I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!| ??? ?? ????? http://www.exclusively-fiji.com??? ??? ???
??? ?? ????? Jul 12, 2014 PST
Interessante Seite. Das Design und die nuetzlichen Informationen gefallen mir besonders.| ???? ??????
???? ?????? Jul 3, 2014 PST
Hey there, You've done a great job. I will certainly digg it and individually suggest to my friends. I'm confident they'll be benefited from this site.| ???? anna sui
???? anna sui Jun 25, 2014 PST
After going over a few of the blog articles on your web page, I really appreciate your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my website too and let me know what you think.| オロビアンコ 財布
オロビアンコ 財布 Jun 24, 2014 PST
Hello to every one, the contents present at this website are genuinely amazing for people experience, well, keep up the good work fellows.| ???? ?? ??
???? ?? ?? Jun 16, 2014 PST
Ahaa, its pleasant discussion regarding this paragraph here at this webpage, I have read all that, so now me also commenting here.| ???? ?? ??
???? ?? ?? Jun 6, 2014 PST
You ought to be a part of a contest for one of the best blogs online. I am going to highly recommend this site!| ???? ??? ??
???? ??? ?? May 28, 2014 PST
Hey There. I found your weblog the usage of msn. This is an extremely smartly written article. I'll be sure to bookmark it and return to learn extra of your useful info. Thanks for the post. I'll definitely return.| ???? ??????
???? ?????? May 20, 2014 PST
That is a great tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info
?????? ?????? May 10, 2014 PST
hermes purse styles البابا بندكيت وصرخة تحذير للعالم حول المجازر التى ترتكب بحق مسيحي الشرق الأوسط - AMCoptic.com hermes shop kiel
hermes shop kiel Mar 16, 2014 PST
hermes bags garden party البابا بندكيت وصرخة تحذير للعالم حول المجازر التى ترتكب بحق مسيحي الشرق الأوسط - AMCoptic.com hermes belts
hermes belts Mar 14, 2014 PST
1
1 Mar 8, 2014 PST
1
1 Mar 8, 2014 PST
1
1 Mar 8, 2014 PST
1
-1' Mar 8, 2014 PST
-1'
1 Mar 8, 2014 PST
hermes bags 2014 529 contribution limits البابا بندكيت وصرخة تحذير للعالم حول المجازر التى ترتكب بحق مسيحي الشرق الأوسط - AMCoptic.com hermes birkin
hermes birkin Mar 7, 2014 PST
This isn't a great option. In to persist peace and consequently follow a well-developed participating in tactical you want to ensure that you offer ingested other people that you must have. セリーヌ ラゲージ バッグ
セリーヌ ラゲージ バッグ Mar 4, 2014 PST
It is important to understand that you can't just get combined with look on your challenger for the entire computer game. ケイトスペード セール
ケイトスペード セール Feb 24, 2014 PST
hermes paket verloren kontakt البابا بندكيت وصرخة تحذير للعالم حول المجازر التى ترتكب بحق مسيحي الشرق الأوسط - AMCoptic.com authentic hermes outlet store
authentic hermes outlet store Feb 21, 2014 PST
hermes uk economy any good البابا بندكيت وصرخة تحذير للعالم حول المجازر التى ترتكب بحق مسيحي الشرق الأوسط - AMCoptic.com hermes yellow wallet
hermes yellow wallet Feb 18, 2014 PST
the best of hermes bags البابا بندكيت وصرخة تحذير للعالم حول المجازر التى ترتكب بحق مسيحي الشرق الأوسط - AMCoptic.com sale hermes handbags
sale hermes handbags Feb 17, 2014 PST
hermes uk price finder البابا بندكيت وصرخة تحذير للعالم حول المجازر التى ترتكب بحق مسيحي الشرق الأوسط - AMCoptic.com hermes blue
hermes blue Jan 29, 2014 PST
Please let me know if you're looking for a article author for your blog. You have some really good articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Kudos!| サマンサタバサ アウトレット
サマンサタバサ アウトレット Jan 9, 2014 PST
I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back in the future. All the best| アグ モカシン
アグ モカシン Jan 3, 2014 PST
I became just browsing occasionally in addition to you just read this post. I need to admit that we are within the hand of luck today if not owning such an excellent write-up to determine wouldn’t are achievable for me, at the incredibly least. Really enjoy your content. chaussures air max pas cher
chaussures air max pas cher May 24, 2013 PST
Incredible points. Great arguments. Keep up the amazing work. buy wow gold
buy wow gold Jan 18, 2013 PST
I had a dream to begin my own firm, however I didn't have got enough amount of cash to do that. Thank God my close dude said to use the loans. Hence I used the collateral loan and realized my dream.
VINSONAIMEE Mar 30, 2012 PST
Jjiuk6 bhveacrxbxmw
iivxxllmmsw Jun 3, 2011 PST
There’s a sceert about your post. ICTYBTIHTKY
Lenna Jun 2, 2011 PST
رأفة بالبشرية ، ولأجل الانسانية ، ولمصلحة الانسان في بقاع الأرض ؛سنزيل كعبة الاسلام من الوجود.
عابر سبيل Apr 15, 2011 PST
المسلمون مؤمنون بمحمد ويسوع المسيح عليه وعلي نبينا الصلاه والسلام وانهم انبياء ارسلهم من خلقهم وهو الله خالق كل شيء في هذا الكون الذي نعلمه وخلق السيده العذراء البتول مريم عليها السلام ام يسوع عليه الصلاه والسلام ارسلهم الينا وتكلموا بما امرهم به ان يباغوه لنا لنكون عبادا للخالق ويسوع المسيح هو نبي ارسل الينا وامرنا ان نعبد الله الواحد الاحد هو خالق المسيح عليه الصلاه والسلام فالمسلمون يؤمنون بجميع الرسل لان رسالتهم واحده هي الايمان بالله الواحد الذي خلق الكون والارض والسماوات والانسان والانبياء والملائكه والجان هذه هي الرساله ولا غيره الله رب المسيح عليه وسلم والرب ليس له ابن ولا زوجه كون السيد المسيح ولد من غير اب ادم ولد ادم مثل المسيح وفيه مثل ثاني في الكتاب المقدس ملكي صادق وجميع معجزات السيد المسيح فعلها باذن الرب وهذا من داخل الكتاب المقدس الكتاب المقدس تجد فيه معجزات قام بها يشع واقام جيش كامل من الموت وايليا وخنوخ صعدوا الي السماوات بدون ان يموتوا ايماننا بالله الواحد وليس له شريك ولا يورثه احد
nabil Jan 4, 2011 PST
يابهائم ياعباد الصليب هو فيه رب خالق الكون يتعمله عيد ميلاد انتم اغبياء فعلا هل الرب له عيد ميلاد ياغبي خلق الله بقولكوا ايه ربنا بتاعكم ده عنده كام سنه ابعتولي البطاقه بتاعته او الرقم القومي لاكشف عن سنه بقاله كما سنه بيشتغل رب حوالي 2000 سنه وعملتولوا سبوع وولعولوا الفين شمعه بقي واوعوا تنسوا الاحتفال بالطهاره اقصد قطعولوا فضلته من قضيبه يبهايم سبوا الاسلام وسنسبكم في كل محفل يافاعي ياولاد الافاعي ياعباد الصليب
nabil Dec 26, 2010 PST
رسالة الى الضمير الانسانى فى كل مكان بينما يضظطهدون الاقباط فى مصر يقف العالم موقف الامبالاة وبينما يتم الضغط وايقاف برامج هدفها النقاش والتنوير لا نعرف من وراء ايقاف برامج القمص /ابونا ذكريا بطرس تتحد قوى الشر من اجل عدم وصول برامج نقاشية مع انه لم ياتى بشئ من عنده قدم تساؤلات ولم يجد غير الحجر وكتم الصوت الحر ...وبينما يحدث هذا وذاك نجد اصوات ضجيح تحض وتامر بقتل اليهود والنصارى فى قنوات ما اكثر عددها تدعوا ليس للكراهية فقط بل للقتل العمد ولم نجد هذا الضمير الحى(الميت ) نشط كما راينا فى الضغط على ابونا ذكريا وعلى القناة بمنعه وكذلك ينعم اصحاب الديانات فى الغرب المسيحي بالسلامة والهدوء وفى الجانب الاخر يضطهد الاقباط فى ديارهم ... هلما نسال العالم لمصلحة من يحدث ذلك ومن المستفيد من قتل الاقباط فى مصر ومن المستفيد من الصمت الدولى وهل الاقباط اصبحوا لاقيمة لهم ولا وزن لهم ام ان الدول تتعامل بمبدأ المصالح دعونا نسال علنا نجد مجيب فى زمن غريب يحدث كل مايحدث والعالم يسد اذانه اين الضمير فيما يحدث دعونا نطرح اسئلتنا فى كل منبر من منابر العالم الحر وندافع ضد الظلم حتى الدم ماذا فعل العالم امام قتل مسيحى العراق لم نرى الا الصمت
baskhairon sedki kamel barakat Dec 9, 2010 PST
لله خلق الارض لينعم الكل بعطايه وليكون ادم تاج الخليقه لقد سمح الله بفتح باب الهجرة الى امريكا لتكون منفذا وباب من خلاله مجد الله عمله مع الاقباط كما مجد الله عمله مع ابراهيم فى القديم ولقد جعل الله هذا الباب لكى يكونا باب للدفاع عن المظلوم باب لينير طريق الكثيرين لنور الحرية والديمقراطية التى لا توزى الاخرين كما كان هذا الباب دفاعا عن الاخوة والاهل والاقرباء الذين عندما نرى ضيقهم أذ نحن جسد واحد فى الانسانية والمسيح نسرع لتقديم المعونة لديهم كما كانت استير فى القديم سبب خلاص لشعب الرب الشعب الاسرائيلى واتت النجاة بسببها وان لم تأت النجاة من استير الرب يستخدم ابواب كثيرة لانقاذ عبيده والله قد سمح بهذه الهجره لا للبحث عن النجاح والتميز بل ايضا لنخدم الله من خلال الدفاع عن المتالميمن وجسد المسيح الذى ينزف فلنتحد بالصلاة والصوم فى كل العالم لكى يرفع الله هذه الضيقة العظيمة التى يعيشها الاقباط وكما ان الاقباط فى مصر لايقصرون فى اعمالهم ويعطون حق الدولة كواجب الدولة عليهم على الدولة ان تعطيهم حقوقهم كاملة لن نتنازل عن حقوقنا لان هذا حق وليس هبة من الولة على الاقباط علينا ان نطالب بحقوقنا بكل الطرق القانونية فنحن لا نسرق ولا نطالب بما ليس لنا ولم نوافق على الابتزاز لاهدار حقوقنا بالافعال التى ترتكبها الدولة بالمساس بالاقباط او بالمساومة على حقوقنا هذا حق وليتمسك كل صاحب حق بحقه ولن نخاف من احد ولن يكسر احد عيوننا بعد الان وشكرا ولا ننسئ ان نصلى من اجل مضطهدينا ولكن لا نتنازل عن حقوقنا نريدها دولة لكل الاديان يعيش فيها الكل بسلام ولا يختلق احد اشياء ليكيل للاخر ويوجه اليه اتهمات باطله كلنا مواطنون وكلنا اصحاب هذا الوطن وان كنا يهود او مسيحيون او مسلمون نعيش فى هذا الوطن فلا فضل لاحد على احد ولن نسمح لاحد باتهام احد الله خلق الجميع ولا لعبد ان يختلق على عبد ويكيل عليه الدولة لا تحمى دين ولكن تحمى المواطن وان ضاعت المواطنة والحقوق فلا رجاء فى وطن بلا مواطن
baskhairon sedki kamel barakat Dec 8, 2010 PST
Sadam Hussien was found guitly of excusting 48 Iraqis without having fair trial in Al Dougel case and sentenced to death by hanging despite he denied his knowlege of such excutions.The court ruled that the President an a country ,according to the international law,is responsible for the actions and mistakes of his governmen even if he was not aware of it or denied his knowlege of it.Copts have to understand thier rights take thier rights by International Law and United Nations.No body cares for coptic problems simply because copts do not ask for thier rights through international channels.
hany Dec 5, 2010 PST
شكرا دكتور أيمن على الوصفه
sami Nov 25, 2010 PST
بسم الله الرحمن الرحيم أحب أقول للى عمالين يشتموا تحت هل دى تعاليم السيد المسيح (عليه السلام)فى طريقة الكلام مع الآخر و النقض..... كمان يعم لو انت عاوز تنقض المسلمين علشان يحولوا دينهم (و دة صعب خلى بالك فأنت بطريقة كلامك دي بتسئ للمسيحية التى أعلم كتير عن تعاليمها المحترمة..... أعتقد ان انت بتوجه كلامك دة للمسيحيين علشان انت شايف كتير منهم عمال يحول للإسلام مش في مصر بس ولكنه أسرع دين في الإنتشار في العالم كله...... وخش على اليوتيوب و شوف بنفسك وأبحث في جوجل عن يوسف إستس القسيس الأمريكي الذي أسلمyusuf estes......... وشوف مناظرات أحمد ديدات مع القساوسة المسيحيين و أنت تحكم...... ربنا يهديك إن شاء الله ........... حرام عليك خلتنى ابتدي أكره المسيحين زمايلى .......ربنا يهديك للطريق الحق....... و نصيحة لأي حد عاوز يأخذ فكرة عن الإسلام يقرأ القرآن و خاصة سور آل عمران والمائدة و مريم و يحكم بنفسه ولو مكسوف يشتري المصحف يبحث في جوجل عن القرآن فلاش وياريت لو هتمسك المصحف بإيدك تأخذ دش قبلها حيث أن الوضوء يتم نقضه بخروج أي شئ من السبيلين ولو عاوز ترجع المصحف إديه لحد مسلم أحسن
Wahed Muslim of the millions all over the world Nov 22, 2010 PST
بسم الله الرحمن الرحيم أحب أقول للى عمالين يشتموا تحت هل دى تعاليم السيد المسيح (عليه السلام)فى طريقة الكلام مع الآخر و النقض..... كمان يعم لو انت عاوز تنقض المسلمين علشان يحولوا دينهم (و دة صعب خلى بالك فأنت بطريقة كلامك دي بتسئ للمسيحية التى أعلم كتير عن تعاليمها المحترمة..... أعتقد ان انت بتوجه كلامك دة للمسيحيين علشان انت شايف كتير منهم عمال يحول للإسلام مش في مصر بس ولكنه أسرع دين في الإنتشار في العالم كله...... وخش على اليوتيوب و شوف بنفسك وأبحث في جوجل عن يوسف إستس القسيس الأمريكي الذي أسلمyusuf estes......... وشوف مناظرات أحمد ديدات مع القساوسة المسيحيين و أنت تحكم...... ربنا يهديك إن شاء الله وكمان يخي عيب تحرف كلام من كتاب دين آخر و هل تحب إني أنقل كلام من الإنجيل و أحرفه ذي ما أنت عملت........... حرام عليك خلتنى ابتدي أكره المسيحين زمايلى ربنا يهديك للطريق الحق....... و نصيحة لأي حد عاوز يأخذ فكرة عن الإسلام يقرأ القرآن و يحكم بنفسه ولو مكسوف يشتري المصحف يبحث في جوجل عن القرآن فلاش وياريت لو هتمسك المصحف بإيدك تأخذ دش قبلها حيث أن الوضوء يتم نقضه بخروج أي شئ من السبيلين ولو عاوز ترجع المصحف إديه لحد مسلم أحسن
Wahed Muslim of the millions all over the world Nov 21, 2010 PST
Many ignorant moslems come and bring up stupid things.One claims 50 millions were killed in the Second World War by christians raised the sign of the cross?.Hitler launched the second world war for the arain race"superior race" to rule what he regarded inferior races"the jews,slovacs etc".Hitler believed in "Elemination of the unfit"so he tried to eleminate non arian races.Hitler removed the sign of the cross,imprisoned and killed clergy and fired all christians from public service and government jobs and called for nazism to replace christianity and called himself the arian christ with the sword to eleminate the unfit.The Soviet Union was a communist state.So Hitler fought for nazism and the Soviet Union fought to defend communism.Stalin killed 38 million christians in the Soviet Union.So Hitler persecited Christians to spread nazism and Stalin persecuted and killed christians to spread communism.
hana Nov 20, 2010 PST
الاسلام وحى شيطانى لتدمير البشر وعمى اعينهم عن طريق الحق والحياه بيسوع المسيح ... ثانيا محمد الارهابى قاطع الطريق اللقيط توفرت فيه كل المؤهلات المطلوبه لتنفيذ خطة الشيطان او ما نسميه بالاسلام بمعنى الاستسلام للشيطان الذى دعى نفسه الله ... ثالثا كان محمد شخص جاهل لا يعرف القراءه والكتابه ... رابعا الايات المتناقضه التى جمعت تحت اسم القرءان سرقت من كتب اليهود والنصارى وعجنت بمية العفريت فتحولت الى ايات شيطانيه مضلله ... الا تخجل يا مسلم من نفسك وتشمئز من قرءانك الذى يدعوك الى الزنى وقتل الانفس البشريه ووعدا بنكاح فى الاخره ونكحا فى مؤخرتك ... ما هى نعمة الاسلام عليك ايها الغبى ... وجوهكم مفزعه حينما ننظر اليها ... الارهاب والرعب نراها فى اعينكم وافواهكم حينما تنفتح كالبراكين وقلوبكم المحمله بالضغينه والحقد والغدر ... اى شريعه تتحدثون عنها فما كانت شريعه وناموس غير شريعة موسى فى العهد القديم ... اما النعمه والحق فبيسوع المسيح صارا ... العهد الجديد والخلاص من حكم الموت اعطى لنا ... واحب الناس الظلمه اكثر من النور ... لان من يفعل الشر يبغض النور
يوسف م + Nov 19, 2010 PST
50 خمسين مليون شخص قتلوا في الحرب العالمية الثانية بأيدي مسيحيين يرفعون الصليب شعارا في أعلامهم عليكم أن تخجلوا، إن المسيحية ليست دينا بالمعنى المعروف فهي مجرد تعاليم جاء بها السيد المسيح عليه السلام في العهد الجديد ليذكر بني إسرائيل بالعهد القديم أي ليست المسيحية شرعا ولا منهجا للحياة وإلا هل يوجد في المسيحية أحكام: للبيع والشراء والتجارة والجنايات والقصاص والحدود والمعاملات والربح والخسارة والاستصناع والاستزراع والمضاربة والعقود والميراث والإيجار والتربية والبيئة والطهارة والآداب العامة والسلم والحرب والأسرى والمعاهدات الدولية وعلاقة الفرد بالمجتمع وواجبات الحاكم والمحكوم..و..و..و..و..و. طبعا لأ لأنكم لستم على دين أو شريعة بالمعنى المعروف بل مجرد تعاليم جاء بها السيد المسيح عليه السلام حرفت وأضفتم إليها بعض الأكاذيب عن الأديان الأخرى وصدقتموها وهذا طبيعي لأن المفلس الذي لا يملك ما يقدمه يعيّش نفسه في الوهم، أنا عاذركم في الشتيمة لأنكم ليس لديكم ماتقدمونه ثم إن من الطبيعي أن أشتم ما أكرهه لكن اللي مش طبيعي أنه كله شتيمة فقط من غير منطق ولا عقل ولا تفكير في ما يأتي 1- صفات الإله الذي يستحق العبادة؟ هل يمكن أن يشبه البشر في شيء؟؟؟!!!. 2- صفات الدين الذي يستحق الاتباع، فهناك أديان أتت لفترة زمنية وهناك دين وضح كل شيء في الحياة من عبادة الله حتى كيفية الجلوس في المرحاض. 3- هل أكتفي بما أسمعه من زملاء الدين عن الأديان الأخرى أم أستعمل العقل الذي منحه الله لي ولا أكون كالببغاء الذي يردد ما يسمعه. أنا عن نفسي كثيرا ما سألت نفسي هل نحن على حق؟ سؤال مجرد من أي تأثير ثم أبحث وأقرأ في كل شيء وفي كل مكان لا أصل إلا إلى الدعاء الذي يقول: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.
تأمل Nov 19, 2010 PST
The moslem who pretended and called himself Adel Sadek wrote a uncomplete funny story about a priest converted to Islam after He read the koran,for the story to make sense,he should have added,he learned the Jehad from the koran.He beheaded,burned,blasted and kidnapped a civilian airoplane and crashed it into a building to kill thausands of innocent people,children ,men and women regardless of thier ages and races and died for the sake of god of the koran.the god gave him 72 women and boys for his sexual pleasure.
Helmi Nov 18, 2010 PST
اللي كتب الكلام المفضوح ده ليس سيده وليس مسيحي ....كل ما في الامر هو انسان مسلم اراد ان يقول ان المسيحيين يعيشون في الفجور ............ايها الانسان المسلم كاتب هذا الكلام المشين ......انت لاتستطيع ان تتقول ولا ان تدعي ان اي انسان مسيحي يتصرف بطريقه فيها فجور هو نابع من كتبه المقدسه ..........بطلوا تمثيل وادعاءات وكذب ليل نهار
كريم Nov 14, 2010 PST
من الذي يزرع الكراهيه ايها الاعباط الاغبياء الستم انتم من تمارسون الارهاب الستم انتم من تعدون الجيوش لسرقه بلاد المسلمين من الذي يقتل المسلمين علي اراضيهم اليسوا جنودا يدعون انهم اتباع المسيح اليس ايها الاغبياء حكوما تكم هم يدعون انهم علي المسيحيه ويباركم الباباوات والقساوسه علي هذه الحرب الصليبيه التي تشنوها انتم واليهود علي بلاد المسلمين اقرؤا ايها الجهله الكتب ياعباط يااغبياء
nabil Nov 12, 2010 PST
المسلمون همج ومتخلفون ويكادون يقتربون من الحيوانات الآن، لماذا لأنهم ابتعدوا عن دينهم. الإسلام هو الدين الوحيد الذي إذا ابتعدت عنه تخلفت، عكس دينكم كلما ابتعدت عنه تقدمت مثل ما يحدث في أوربا أو أمريكا، أما إذا تمسكت بالمسيحية تخلفت مثلما حدث في العصور الوسطى، أوعى تقولي إن أوروبا أو أمريكا متمسكة بالمسيحية وإلا يبقى عيب غلى المسيحية ما نراه من دعارة مباحة وزنا مقنن حتى مع المحارم وما نسمع به من جرائم وأفعال لا تصدر من الحيوانات ولواط ونجاسة ودعارة جماعية وحفلات جنس جماعي كالكلاب إلا إذا كانت المسيحية تأمر بذلك، ده يبقى كلام تاني.
تأمل Nov 8, 2010 PST
الاسلام من الشيطان
يوسف م + Oct 24, 2010 PST
انقذوا المسيحيين فى مصر من الارهاب الاسلامى
قبطى مصرى Oct 19, 2010 PST
معلهش انا اصلي مش فاضي -- لكن يعيننا الهنا علي توضيح بعض الامور--اذا تاملنا قليلا في صفات الله قيل ان يخلق اي مخلوق --اي وهو وحده تماما تماما--ماذا نجد--هل نستطيع ان نقول انه رحيم؟--..لانستطيع..لماذا .. لانه وحده والرحمه تكون للبشر ..هل نستطيع ان نقول انه متجبر ..لانستطيع لماذا ..لانه متجبر بالنسبه لخلقه..وهو وحده تماما ....اذن ماذا نستطيع ان نتصور من صفات؟.....ليس امامنا الا ان نقول انه بصير ..انه سميع..انه محب.. وهذه الصفات حتما تنطبق عليه ..نبدا اولا بالصفه الاولي ..انه بصير ..هذه الصفه عامله ام ساكنه؟ ..انها عامله طبعا لانه حي ..اذن هو يبصر ويبصر ويبصر ...اي انه يري ..يري من؟.......هل يري لاشئ؟....طبعا لا....انه يري مرئي....اذن هو الرائي وهو المرئي وهو الرؤيه....انه مثلث....والصفه الثانيه.......انه سميع ....هذه الصفه عامله ام ساكنه؟....انها عامله طبعا....اذن هو يسمع ويسمع ويسمع ....يسمع من؟....هل يسمع لا شيئ؟.......هل يسمع سكون وفراغ؟....لا طبعا......انه يسمع مسموع......اذن هو السامع وهو المسموع وهو السمع .....ما هذا؟....انه مثلث .....وصفه محب ايضا ....هذه الصفه عامله ام ساكنه؟.....انها عامله طبعا لانه حي....اذن هو يحب ويحب ويحب .....يحب من؟.......يحب لا شيئ؟ ....هل يحب الفراغ والخواء .....لا طبعا ...انه يحب محبوب....اذن هو المحب وهو المحبوب وهو المحبه...ما هذا..انه مثلث...........هذا الكلام يعني ببساطه انه تعالي اسمه ..في غياب كل شيئ ( لا بشر ولا ملائكه ولا شياطين ولا جان) انه تعالي اسمه في غياب كل شيئ ..انه هو الفاعل وهو الفعل وهو المفعول(مثلث)...وان المنطق العادي يقول لنا ان كل فعل هو ابن فاعله ...اي انه لا يوجد فعل بدون فاعل ...فان الفاعل هو الاب المنطقي للفعل.....ومن هنا نستطيع ان نقول انه سبحانه في غياب كل شيئ ...هو الفاعل وهو الفعل وهو المفعول ... وان الفعل ابن الفاعل ..وان الفعل هو الفاعل ......من هنا نستطيع ان نتصور انه منطقيا امكن بلوره فكره كيف يكون انه ابنه وفي نفس الوقت يكون هو .... قالوا كيف يكون ابنه وفي نفس الوقت يكون هو سبحانه تعالي اسمه .... ان هذا منطق بسيط يا سيد صادق ..........................اما من جهه الايه التي تستشهد بها من ايمانك ...والتي معناها ان المسيح وامه الهين ...فهذا الكلام لا ينطبق علينا يا استاذ صادق انت تعرف جيدا ذلك .....اما من جهه ان كتابنا محرف ...فهذا افترا واضح واضح ....لماذا؟ لان الاسلام ظهر في القرن السابع الميلادي... اي اكثر من ستمئه سنه قبل الاسلام ..... في هذه الستمئه سنه .....اي اعداد رهيبه من الكتاب المقدس وقد انتشرت في انحاء العالم ؟..فانه يوجد عده مستحيلات ....اولا قبل الاسلام ..من اجل ماذا يحرفون الكتاب؟....لا احد يناقضهم ولا يحزنون ..... ثانيا .. اذا تصورنا هل يمكن جمع جميع النسخ من جميع انحاء العالم في مكان واحد حتي يمكن تحريفها ؟.....وحتي اذا امكن ذلك ......هل امكن تحريفها بطريقه واحده؟.....هذه كلها مستحيلات ......وفي الكتاب المقدس وفي سفر التكوين قال سبحانه لادم ان لاياكل من شجره معرفه الخير والشر ...وقال له يوم تاكل منها موتا تموت ....فاكل منها ...فصار الموت يدب في جسده ....فبدلا من ان يعيش الي الابد في جنه عدن خرج منها واصبح تحت حكم الموت .....واصبح الانسان يموت وله عمر محدد .....من هنا نسستطيع ان نقول ان ما ذنب هذه المليارات من البشر ان يصير عليها ما صار علي ادم .....ببساطه لاننا جميعا كنا في صلب جسد ادم عندما تم الحكم عليه ...يا عزيزي ان اولادنا هم جزء منا من لحمناودمنا وكذا نحن جزء ما ابونا ادم ....جسدنا من جسده ......فصار علينا ما صار عليه ....... هذا بعض الرد ......الله قادر ان يعطف عليك ويمسك يمينك بيمينه ويسير بك الي بر الامان
عبد الرؤف Oct 19, 2010 PST
انت يا عم عادل صادق لم تقرا جيدا وتريد ان توهمنا انك تتكلم بغايه الصدق ................انتظر الرد
عبد الرؤف Oct 17, 2010 PST
انتظر الرد يا عم صادق
عبد الرؤف Oct 17, 2010 PST
أَفَلاَ يُنْصِفُ اللهُ مُخْتَارِيهِ، الصَّارِخِينَ إِلَيْهِ نَهَارًا وَلَيْلاً، وَهُوَ مُتَمَهِّلٌ عَلَيْهِمْ؟
يوسف م + Oct 13, 2010 PST
المسلم لا يشبع من الدم وكراهية الاخر وما اسهل ان تدفع اي جمهور مسلم للاعتداء علي غير المسلم فهو عدواني بطبيعة المقدس لدية فكل ما تربي علية هو كراهية الاخر والتربص لقتلة
مصري وبس Oct 13, 2010 PST
المسلمين فضحوا عقلهم الجاهل وانفضح كان على جميع مستويات التعليم فى الدول العربية كما انفضح الاسلام الذى لا يوجد فية انسانية ولا محبة بل انانية وحيوانية ولهذا جميع الدول المدعوة اسلامية متخلفة والغرب بطعمها كما بيطعم الحيوانات وهؤلاء الشعوب قبلوا هذا ان يكون حيوانات لا تعرف غير الاكثار فى النسل كالارانب فاحبوا محمد لهذة الشهوات فى الارض وفى الجنة واشتروا الترام
عباس Oct 12, 2010 PST

[required fields]